Dhalna fix-xahar ta’ Dicembru, ix-xahar tal-Milied. Jalla jkun xahar li fih ahna nahsbu aktar fil-Mulej li tana lil Ibnu b’Salvatur taghna. X’hemm isbah milli nirrigrazzjaw lil Alla ta’ dan. Spiss tkun fuq xufftejna matul il-jum din il-gjakulatorja li l-ewwel parti tfakkarna f’dan il-misteru hekk kbir, meta Alla jsir bniedem ghalina u t-tieni parti hija tifhir lil Alla ghal din il-kbira providenza.

 L-IBEN T’ALLA SAR BNIEDEM GLORJA LILL-MISSIER, U LIL IBEN U LIL ISPIRTU SANTU.

 (Gjakulatorja ta’ San Gorg Preca li ried li l-membri tieghu jghidu matul in-novena tal-Milied.)


SAY MERRY CHRISTMAS hija kanzunetta tal-Milied li toffri messagg tant sabih u prattiku.

Id-dinja trid tnessi l-veru Milied. Imma taqtax qalbek li tohodha kontra l-kurrent. Emmen fil-veru Milied u kompli miexi fi triqtek, filwaqt li xxandar it-twemmin tieghek ma' ta' madwarek.


 A CHRISTMAS CAROL

ILLUSTRATED STORY BY CHARLES DICKENS

COMIC BOOK ON THE BIRTH OF CHRIST

XEWQAT SBIEH GHAL MILIED   


Kulhadd jixtieq xewqat sbieh ghal dawn il-jiem ta' festi......u kulhadd bil-mod tieghu. Min jixtieq dawn ix-xewqat sbieh billi jibghat xi kartolina, min b'SMS, min b'telefonata, u minn permezz ta' xi email.
Imma dan ir-ragel jixtieq festi sbieh tal-Milied b'mod tassew originali.

Ikklikja fuq il-kelmiet MESSAGG TAL-MILIED  u tara kif.  Tassew interessanti

Fra Guzepp jaqa' minn fuq sellum u jispicca ghal xi zmien fuq siggu tar-roti. Kien zmien il-Milied meta hafna xoghol kien jaqa' fuq spallejh. X'ser jaghmel issa?

Sean haseb li missieru kien mejjet. Ommu mietet u sab ruhu jqassam il-gazzetti biex jghix. Lejlet il-Milied iltaqa' ma' ragel li fil-qiegh ta' qalbu xebbhu ma' missieru f'ritratt li kien izomm fil-but bhala tifkira. Tghid veru jew kien qed johlom?

Tommy u Julie ndunaw li dak il-Milied ma kienx ser ikun bhal tas-soltu. Imma kien hemm xi hadd li ha hsiebhom. Min kien u x'ghamel ghalihom biex jarahom ferhanin ?WOW!!!!!

Jibda' jdoqq il-pjanu u jikkontrolla nofs miljun lampa.


IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IS-SIGRA TAL-MILIED U TARA L-HIDMA TA' L-ANGLU TAL-MILIED
 
LI KIEKU KELLI NISTAQSIK META NICCELEBRAW IL-FESTA TAL-MILIED X'RISPOSTA TTINI?

AHSIBHA TAJJEB QABEL TWIEGEB.

META TKUN CERT, AGHFAS IL-KELMA TWEGIBA U ARA TAQBILX MAGHHA.

TWEGIBA

AVVENT 2013  IKKLIKJA FUQ 1 HADD2  HADD, 3 HADD JEW 4 HADD TA' L-AVVENT BIEX TAQRA XI HSIBIJIET QOSRA GHAL DAWN IZ-ZMINIJIET
POEZIJI TAL-MILIED 


THE OLD CHRISTMAS CARD

BORRINU

CHRISTMAS IN HEAVEN

KEMM JAFU T-TFAL TAGHNA FUQ

IS-SENA LITURGIKA,

ZMIEN L-AVVENT

U ZMIEN IL-MILIED.

HAJRUHOM JIEHDU DAN IL-QUIZ BIEX JARAW KEMM HUMA FAMILJARI MAL-LITURGIJA TA' DAWN IZ-ZMINIJIET
ZMIEN LITURGIKU
ZMIEN L-AVVENT
ZMIEN IL-MILIED

BUMPER CHRISTMAS ACTIVITY BOOK 2022.

ipprintja liema pagna li trid u ahdimha. 
TGHALLEM AHDEM DAWN IL-CRAFTS PERMEZZ TA' DAWN IL-FILMATI QOSRA U GHALLIMHOM LIL ULIEDEK