Dhalna fix-xahar ta’ Dicembru, ix-xahar tal-Milied. Jalla jkun xahar li fih ahna nahsbu aktar fil-Mulej li tana lil Ibnu b’Salvatur taghna. X’hemm isbah milli nirrigrazzjaw lil Alla ta’ dan. Spiss tkun fuq xufftejna matul il-jum din il-gjakulatorja li l-ewwel parti tfakkarna f’dan il-misteru hekk kbir, meta Alla jsir bniedem ghalina u t-tieni parti hija tifhir lil Alla ghal din il-kbira providenza.

 L-IBEN T’ALLA SAR BNIEDEM GLORJA LILL-MISSIER, U LIL IBEN U LIL ISPIRTU SANTU.

 (Gjakulatorja ta’ San Gorg Preca li ried li l-membri tieghu jghidu matul in-novena tal-Milied.)
IKKLIKJA FUQ IL-KARTOLINA TAL-MILIED BIEX TARA X-XEWQAT SBIEH GHAS-SENA 2020, TA' DAN IS-SIT LILL-QARREJJA TIEGHU.

 A CHRISTMAS CAROL

ILLUSTRATED STORY BY CHARLES DICKENS

XEWQAT SBIEH GHAL MILIED   


Kulhadd jixtieq xewqat sbieh ghal dawn il-jiem ta' festi......u kulhadd bil-mod tieghu. Min jixtieq dawn ix-xewqat sbieh billi jibghat xi kartolina, min b'SMS, min b'telefonata, u minn permezz ta' xi email.

Imma dan ir-ragel jixtieq festi sbieh tal-Milied b'mod tassew originali.

Ikklikja fuq il-kelmiet MESSAGG TAL-MILIED  u tara kif.  Tassew interessantiTIFKIRIET TA' WENZU U MARI

Wenzu u Mari kellhom qalbhom tajba u f'lejlet ilMilied jiltaqghu ma' tfajjel fqir u bil-guh li ommu baghtithu biex jara jiddubbax xi haga ta' l-ikel. Urew tjieba kbira mieghu hekk li wasslet biex timbidel hajjithom. Kif?

ID-DIMOSTRAZZJONI BIL-BAMBIN GESU

Patri Agostino intbaghat minn Malta biex jghin f'parrocca f'rahal gewwa l-Italja immexxija mill-Ordni ta' l-Agostinjani.  Sab li n-nies tar-rahal kienu maqtughin hafna minn xulxin u ried jaghmel xi haga biex din l-attitudni timbidel. X'seta jaghmel biex jilhaq l-ghan tieghu?

MAR IFITEXX IL-MILIED.

Gesu' jinzel fid-dinja ghall-festa tal-Milied u x'jara?  Ghaliex isewwed qalbu? Hemm xi haga li tferrhu fost dak li jara.?


WOW!!!!!

Jibda' jdoqq il-pjanu u jikkontrolla nofs miljun lampa.


IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IS-SIGRA TAL-MILIED U TARA L-HIDMA TA' L-ANGLU TAL-MILIED
 
LI KIEKU KELLI NISTAQSIK META NICCELEBRAW IL-FESTA TAL-MILIED X'RISPOSTA TTINI?

AHSIBHA TAJJEB QABEL TWIEGEB.

META TKUN CERT, AGHFAS IL-KELMA TWEGIBA U ARA TAQBILX MAGHHA.

TWEGIBA

AVVENT 2013  IKKLIKJA FUQ 1 HADD2  HADD, 3 HADD JEW 4 HADD TA' L-AVVENT BIEX TAQRA XI HSIBIJIET QOSRA GHAL DAWN IZ-ZMINIJIET
POEZIJI TAL-MILIED 


THE DESIRE OF ALL NATIONS CAME

CHRISTMAS GIVING

KEMM JAFU T-TFAL TAGHNA FUQ

IS-SENA LITURGIKA,

ZMIEN L-AVVENT

U ZMIEN IL-MILIED.

HAJRUHOM JIEHDU DAN IL-QUIZ BIEX JARAW KEMM HUMA FAMILJARI MAL-LITURGIJA TA' DAWN IZ-ZMINIJIET
ZMIEN LITURGIKU
ZMIEN L-AVVENT
ZMIEN IL-MILIED 
TGHALLEM AHDEM DAWN IL-CRAFTS PERMEZZ TA' DAWN IL-FILMATI QOSRA U GHALLIMHOM LIL ULIEDEK